Activităţi

Proiectul ”Eco-voluntariat în penitenciare” se desfăşoară în perioada august 2014 – mai 2015 în Penitenciarul Craiova, Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova şi în localitatea Işalniţa. Activităţile incluse în proiect sunt:

A1 Recrutarea, selecţia şi formarea voluntarilor de mediu din rândul persoanelor private de libertate

Această activitate are drept scop stabilirea grupului ţintă/beneficiarilor direcţi din rândul persoanelor private de libertate din cele două penitenciare vizate de proiect, care vor fi implicaţi în programe de voluntariat de mediu. Viitorii voluntari vor fi informaţi despre ce presupune voluntariatul de mediu, recrutaţi în funcţie de nevoile, dorinţa şi disponibilitatea lor de a participa şi mai apoi selectati.

A2. Mobilizarea membrilor comunităţii locale şi implicarea lor în activităţi de voluntariat de mediu destinate persoanelor private de libertate din penitenciarele vizate de proiect

Această activitate are drept scop recrutarea de voluntari din rândurile comunităţii locale în vederea creşterii gradului de implicare a instituţiilor din sfera comunităţii locale şi a societăţii civile în programe de voluntariat şi, practic, în activitatea de reintegrare socială a persoanelor încarcerate. În ultimii ani, penitenciarul a manifestat o deschidere amplă către societatea civilă, reuşind să crească numarul de parteneriate cu aceasta. Programele de voluntariat de mediu propuse prin proiect lărgesc sfera acestor parteneriate, prin introducerea unei noi arii de intervenţie: protecţia mediului.

Activitatea va avea 3 faze:

  1. Identificarea instituţiilor

În prima fază vor fi identificate instituţiile/organizaţiile cu profil de mediu care ar putea furniza voluntari dispuşi să lucreze cu persoanele private de libertate. Vor fi vizate nu numai parteneriate cu societatea civilă, ci şi atragerea de membri ai comunităţii locale care vor dori să fie implicaţi.

  1. Selectarea instituţiilor şi a voluntarilor

În urma identificării, membrii echipei de implementare vor contacta instituţiile şi vor

stabili întrevederi cu acestea. În cadrul întrevederilor se vor atinge următoarele aspecte: prezentarea penitenciarului; descrierea succintă a proiectului Managementul Voluntariatului; prezentarea ofertei activităţilor de muncă voluntară; descrierea profilului voluntarilor de care este nevoie; descrierea grupului ţintă asupra căruia pot acţiona voluntarii trimişi de organizaţia respectivă; calendarul activităţilor; descrierea sprijinului necesar.

  1. Instruirea voluntarilor

Sunt planificate două sesiuni de instruire (una în fiecare penitenciar) la care vor participa cele 20 de persoane selectate. Cele două sesiuni de instruire vor fi organizate şi susţinute de către un expert al Federaţiei VOLUM. La sfârşitul sesiunilor de instruire, Federaţia VOLUM va elabora un Ghid al Voluntarului de Mediu, document care va fi elaborat, produs şi înmânat atât celor 20 de voluntari din rândurile comunităţii locale, cât şi celor 100 de voluntari din rândul persoanelor private de libertate.

A3. Iniţierea de programe de voluntariat de mediu în cele două penitenciare vizate de proiect, valorificând resursele de care dispun penitenciarele

Iniţierea programelor de voluntariat în cele două penitenciare vizate are ca scop facilitarea dialogului şi cooperării între membrii comunităţii şi persoanele private de libertate, creşterea numărului de persoane implicate în activităţi de voluntariat de mediu. Mai mult, aceste programe vor crea premisele introducerii de practici sustenabile de mediu în penitenciare. Lipsa cunoştinţelor de protecţie a mediului duce la absenţa practicilor sustenabile din inchisori (folosirea energiilor alternative pentru scăderea consumului de energie şi resurse, colectarea selectivă, exploatarea sustenabilă a terenurilor din proprietatea penitenciarului) care pe termen mediu ar micşora amprenta de carbon, ar reduce semnificativ costurile operaţionale ale penitenciarelor fiind, din perspectiva socio-economică, mai eficiente pentru societate.

Vor fi iniţiate următoarele programe:

  1. Eco-antreprenoriat. Acest program îşi propune instruirea persoanelor private de libertate în domeniul agriculturii ecologice în scopul înfiinţării, după finalizarea proiectului, pe terenul de care dispune Penitenciarul Craiova, a unei sere de 500 mp şi a unei livezi. În sera se vor cultiva fructe (zmeură, afine, cătină) şi legume. Această seră va asigura o parte din hrana persoanelor private de libertate, va reduce costurile cu întreţinerea acestora, valorificând resursele de care dispune penitenciarul.
  2. Management forestier responsabil si horticultura. Acest program îşi propune instruirea şi sensibilizarea în scopul gospodăririi responsabile a pădurilor şi valorificarea sustenabilă a resurselor de care dispune Penitenciarul Craiova. Voluntarii vor organiza în acest scop un curs un curs de trei zile de management forestier susţinut de un expert in silvicultură. Cursul va instrui persoanele private de libertate în ceea ce priveşte realizarea unei pepiniere şi a procesului de producţie, factorii calitativi ai terenului, baza tehnică şi tehnologiile de cultură.

Ca urmare a acestui curs, cei 100 de deţinuţi implicaţi în program vor înfiinţa o pepinieră cu puieţi de salcâm şi cu arbori şi arbuşti, pe terenul de 20 ha de care dispune penitenciarul, pe care o vor întreţine în scopul furnizării de material săditor pentru amenajarea unui spaţiu de recreere de 500 mp şi a unui mini-teren de sport cu dimenisunile de 31 x 21 m .

  1. Energii alternative. Acest program are drept scop instruirea a 20 de angajaţi ai penitenciarelor (câte 10 persoane din fiecare penitenciar) şi a 100 de persoane private de libertate (câte 50 de persoane din fiecare penitenciar) în cadrul a două sesiuni de instruire de câte o zi (câte una pentru fiecare penitenciar) coordonate de un expert. Programul vizează ca, pe termen lung, instituţia penitenciară să devină independentă energetic în scopul reducerii amprentei de carbon a acesteia şi a reducerii costurilor sale operaţionale. După aceste sesiuni, se va stabili o echipă de proiect de 20 de persoane care va investiga modalităţile concrete şi costurile de implementare necesare dotării instituţiei. Ulterior se vor identifica surse de finanţare adecvate care ar putea fi accesate.
  2. Conservarea biodiversităţii. Acest program are drept scop familiarizarea a şase persoane private de libertate din rândul voluntarilor (câte trei din fiecare penitenciar) cu următoarele probleme de mediu: schimbările climatice şi degradarea habitatelor de floră şi faună ca urmare a activităţilor antropice. Cei şase vor afla cum cercetătorii încearcă să găsească soluţii acestor probleme. În cadrul unor mini-stagii de cercetare (20 de zile) la Centrul de Cercetare, Conservare şi Valorificare a Resurselor Ecologice din cadrul Universităţii din Craiova. Acest program va avea ca rezultat responsabilizarea participanţilor în ceea ce priveşte problemele de mediu vizate, deprinderea modului de lucru în echipă, schimbul de idei, stimularea creativităţii, însuşirea unor noţiuni ştiinţifice şi modul de lucru academic. Acest program se adresează numai persoanelor private de libertate din Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova, deoarece acesta are un regim semi-deschis.
  3. Colectarea selectivă în unităţile penitenciare şi valorificarea deşeurilor. Acest program îşi propune implementarea unui program de colectare selectiva a deşeurilor în cele 2 penitenciare vizate de proiect şi valorificarea acestora. O sesiune de instruire de o zi despre colectarea selectivă, reciclarea şi valorificarea deşeurilor, modul în care aceasta se realizează va fi organizată. Sesiunea va fi coordonată de un expert din cadrul unui ONG local de profil. De asemenea, reprezentanţi ai firmelor care se ocupă cu reciclarea deşeurilor vor fi invitaţi. Penitenciarele vor fi dotate cu câte trei recipiente de 1100 l şi cu câte şase recipiente de 240 l care vor fi amplasate în punctele cheie ale penitenciarului pentru colectare selectivă şi cu o bandă de sortare a deşeurilor. Această activitate va avea drept rezultat reducerea amprentei de carbon a instituţiei, responsabilizarea persoanelor private de libertate, respectarea unei obligaţii legale a penitenciarului şi obtinerea de venituri suplimentare de către instituţia penitenciară din valorificarea deşeurilor.

A4. Monitorizarea si evaluarea programelor

Activitatea voluntarilor va fi monitorizată pe toata durata proiectului, scopul fiind unul preventiv şi de eliminare a eventualelor obstacole sau disfuncţionalităţi, dar şi de evaluare a gradului de satisfacţie a voluntarilor.

În plus, cei 100 de voluntari din rândurile persoanelor private de libertate şi cei 20 de voluntari din rândurile comunităţii locale vor primi, la încheierea acestor programe, Certificatul de competenţe dobândite prin voluntariat. Acesta este un document care asigură recunoaşterea unei/unor competenţe din setul de competenţe cheie utilizate la nivel european dobândite de o persoană ca urmare a implicării sale în activităţi şi programe de voluntariat.

A5. Iniţierea unei acţiuni de plantare în folosul comunităţii locale (Işalniţa) şi bazate pe implicarea directă a acesteia

Membrii comunităţii locale trebuie să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă de natură şi ca această responsabilitate faţă de mediul înconjurător este atât individuală, dar mai ales colectivă. Acţiunea de plantare va promova spiritul civic şi cetăţenia activă prin implicarea comunităţii locale în acţiuni de voluntariat în beneficiul acestora. Rolul acestei plantări este de a asigura o perdea vegetală într-o zonă poluată excesiv de activităţile industriale. Cele două categorii de voluntari (persoanele private de libertate şi membrii comunităţii locale) se vor cunoaste şi îşi vor da seama astfel că pot conlucra eficient în beneficiul ambelor părţi, atenuându-se astfel prejudecăţile şi reticenţa acestora din urma față de acest grup vulnerabil.

La plantare vor participa 300 de persoane (200 persoane private de libertate, 100 membri ai comunităţii locale), vor fi invitaţi jurnalişti, factorii de interes, membri ai societăţii civile, reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţ.

A6. Crearea unei Reţele de Sprijin de dialog civic formată din cinci ONG-uri locale

De-a lungul timpului s-a constatat că, în ciuda deschiderii pe care administraţia Penitenciarului Craiova o manifestă faţă de societatea civilă şi autoritatea locală din Municipiul Craiova, grupul vulnerabil vizat de proiect nu a fost implicat în proiecte de voluntariat.

Prin acest proiect se va forma o Reţea de Sprijin din cinci ONG-uri locale care să reprezinte interesele grupului vulnerabil vizat de proiect şi ale comunităţii locale. Această reţea va avea ca obiective: promovarea excelenţei profesionale în aplicarea practicilor avansate de advocacy, întărirea participării societăţii civile la dezvoltarea politicilor publice și dezvoltarea continua a capacității de intervenție eficientă a grupurilor societății civile în relația cu decidenții locali. În primă fază, 10 membri ai acestor ONG-uri locale vor participa la două module de formare de câte 2 zile în domeniile: lobby şi advocacy ca tehnici profesionale de reprezentare a intereselor în democraţie, procesul de advocacy, aplicaţii practice, unde, cu asistenţa experţilor, participanţii vor avea ocazia să aplice lucrurile învăţate, formulând propriile soluţii de caz și implicându-se în acţiuni de influenţare a procesului decizional.

Ulterior acest grup va constitui un Comitet de Advocacy reprezentând interesele ONG-urilor implicate şi ale comunităţii locale.